Sveti Jure i zmaj

 

 

Najučestaliji prikaz sv. Jurja jest njegova borba sa zmajem. Juraj na konju kopljem probada rastvorene ralje zmaja, koji lezi na tlu i repom opliće konju stražnje noge. Često se koplje od udarca prelama pa Juraj zamahom mača dokrajčuje borbu.
To je čest heraldički motiv, pa su se tako nedavno i Makarani mučili kako da na grbu prikažu svog Juru i zmaja. A tu je doista teško biti originalan.

Već i brojne varijacije svetačkog imena objašnjavaju se velikom omiljenošću tog vojničkog sveca u narodu. Svi učeni i poluučeni oblici nastali su na osnovi grčkog izgovora - Georgios (lat. Georgius). Romanski izgovor (skup ge/gi daje suglasnike z/ž/dž, a u nekim slučajevima i dz) zastupljen je samo u Dubrovniku: Zore, Zoretić, Džore, Dzore... U zadarskim Arbanasima imamo prema albanskom prezime  Đerđa.
Proučavajući našu toponimiju, Petar Šimunović našao je da nema sveca kojemu je u nas podignuto više crkvica nego sv. Jurju (isključivši, naravno, crkve posvećene Gospi). U agrarnim je i stočarskim sredinama Juraj (grč. georgos  znači "ratar", "seljak") postao "nezamjenjiv" zaštitnik zemlje, usjeva, zelenila i stoke, pa je u toj funkciji (posebno kod Slavena) supstituirao starije, pretkršćanske kultove. Petar Šimunović u knjizi Hrvatska prezimena  (Zagreb, 1995.)  piše:
Upravo ondje gdje su prisutni ostaci slavenskog dualističkog vjerovanja sačuvani su i u toponimima Perunsko,  Perunić, Perun (bog gromovnik), Vidova gora, Sutvid (Svevid, Svetovid - bog sunca). A u Jurjevoj legendi inkarnirana je borba dobra i zla (u liku zmaja). Svetkuje se 23. travnja. Taj "Đurđevdan", "Jurjevo", "Zeleni Juraj"   vuče korijen iz praslavenskog, poganskog vjerovanja. Tada po pučkom shvaćanju počinje proljeće, budi se priroda; proklijaju zelene trave (travanj), a sv. Juraj je i zaštitnik stoke sitnoga zuba. Istjeruju se tada ovce na pašu, obavlja prva muža, odvajaju janjci od ovaca, kolje se žtveno janje, naplaćuje daća ("jurjevšćina"), započinju tlake i čine mnogi drugi kultni obredi vezani uz pojam Jurjeva i Zelenog Jurja.
Po tradiciji sv. Juraj je rimski časnik, mučen godine 303. u Kapadociji (Mala Azija) za Dioklecijanova progonstva  kršćana. Najveću "slavu" doživljuje s križarskim ratovima, kada postaje prototip idealna viteza. Mnogi se gradovi (Barcelona, Genova...), pokrajine (Armenija, Ligurija...) i države (Engleska, Portugal) stavljaju pod njegovu zaštitu. Zastava stare Engleske (crveni križ na bijelom polju) zastava je sv. Jurja.

 Povratak na glavnu stranicu

(citat Srećko LORGER - Slobodna Dalmacija)